Countr's Licentieovereenkomst

Lees deze Licentieovereenkomst zorgvuldig door, aangezien deze een juridisch bindend contract vormt tussen u en Countr International zodra u Countr opent en gebruikt.

 

 

1.

Introductie

1.1 Countr is een verkoopplatform ("POS") application as a service en een gedeponeerd handelsmerk van Countr International BV
1.2 Countr International BV is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Heemstede, Nederland en kantoorhoudende te (3417XT) Montfoort aan de Vlasakker 5 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30242651 ("Countr").
2

Licentie door Countr

2.1 Countr verleent u hierbij het recht om zijn POS te installeren en te gebruiken voor het orkestreren en administreren van verkooptransacties en het orkestreren van bijbehorende waardetoevoegende diensten geleverd door Countr International of derden (de "Doel"). U stemt ermee in om het alleen voor dit doel te gebruiken (en geen ander doel).
2.2 Deze licentie is niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepbaar.
2.3 Deze licentie geeft ook het recht om toegang te krijgen tot applicaties van derden (voor loyaliteit, personeelsbeheer, boekhouding, enz.) Die ook beschikbaar zullen worden gesteld via het POS.
3

DUUR EN DUUR

3.1 Deze licentieovereenkomst wordt van kracht zodra u akkoord gaat met een betaald Countr-account (of dit nu via onze website, app, extensies of andere services is).
3.2 De duur van de licentieovereenkomst wordt bepaald door het type abonnement en de abonnementsduur. Dit is maandelijks of jaarlijks (tenzij schriftelijk anders overeengekomen)
3.3 Het wordt elke factureringsperiode automatisch verlengd (maandelijks of jaarlijks) en loopt door totdat het door u of door Countr wordt beëindigd.
3.4 Na beëindiging blijven Countr-services voor u beschikbaar tot het einde van de huidige factureringsperiode, tenzij schriftelijk anders vermeld
4

gratis trial

4.1 Countr stelt gratis een of meer diensten ter beschikking die u op proef kunt gebruiken tot:

 1. het einde van de proefperiode; of
 2. de startdatum van een van de door u gekozen betaalde services ("Betaalde services").
5

Betaalde diensten en facturering

5.1 Countr is beschikbaar tegen een periodieke vergoeding (maandelijks of jaarlijks, tenzij anders overeengekomen) - volledige prijsinformatie is beschikbaar op https://countrhq.com/pricing. Voor klanten die zijn aangemeld via geselecteerde partners van Countr, zal de partnerlicentieovereenkomst prijzen specificeren en de Countr-prijzen zijn niet van toepassing op de diensten die rechtstreeks door deze partners worden geleverd.
5.2 Countr factureert aan het begin van elke factureringsperiode (herhalend op de eerste dag van elke maand of jaar). Facturen dienen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, binnen 14 dagen na ontvangst te worden betaald.
5.3 Countr zal u vooraf informeren als het zijn prijzen wijzigt:

 1. als u de betaalde services gebruikt voor een vaste prijs, worden de betaalde services pas in rekening gebracht voor de nieuwe prijs nadat de periode met de vaste prijs is verstreken, tenzij Countr en u anders overeenkomen;
 2. als uw betaalde diensten maandelijks aan u worden aangeboden, zal Countr u 30 dagen van tevoren op de hoogte stellen voordat de prijs wordt gewijzigd.
5.4 Als u het niet eens bent met de prijswijziging, kunt u stoppen met het gebruik van de betaalde services voordat de nieuwe prijs van kracht wordt of voor het einde van de huidige periode met een vaste prijs.
5.5 In geval van vroegtijdige beëindiging vindt geen restitutie plaats.
5.6 De opdrachtgever betaalt het verschuldigde bedrag in euro's (of de valuta vermeld op de factuur) via de link 'Betalen' op de factuur in het Countr dashboard, of (indien schriftelijk overeengekomen) via een directe overboeking naar het door Countr opgegeven IBAN op de factuur.
5.7 BTW, indien van toepassing, wordt op de factuur vermeld.
5.8 U moet een voorschot betalen als de graaf erom vraagt.
5.9 Bij niet tijdige betaling bent u aan de Countr rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente (wettelijke handelsrente) plus 1%, zonder dat enige kennisgeving vereist is.
5.10 Eventuele incassokosten (al dan niet buitengerechtelijk) vergoedt u. De kosten worden vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 40, -. Incasso vindt plaats via Omnicas en de betalingsvoorwaarden zijn beschikbaar op https://omnicas.net/Betalingsvoorwaarden
5.11 Countr kan zijn dienstverlening opschorten, zolang een factuur na het verstrijken van de vervaldag onbetaald blijft. Een geschil over de factuur vormt geen geldige reden om betaling in te houden of op te schorten.
5.12 Het is u niet toegestaan ​​om enige schuld aan Countr te verrekenen met een vordering die u mogelijk heeft op Countr.
6

Licentie door jou

6.1 Countr en zijn aanvullende diensten stellen u in staat om uw eigen inhoud te uploaden en uw klantgegevens via het POS (gezamenlijk "Inhoud en gegevens").
6.2 Uw inhoud en gegevens blijven van u en kunnen door u worden gebruikt voor legale zakelijke doeleinden tijdens uw abonnementsperiode, op voorwaarde dat u geen materiaal of inhoud van Countr doorverkoopt of licentieert of anderszins deze overeenkomst schendt.
6.3 Countr zal uw Inhoud en Gegevens uitsluitend gebruiken om haar diensten aan u te leveren en om geen enkele andere reden. Om dit te doen, verleent u Countr een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om al uw Inhoud en Gegevens voor dat doel te gebruiken.
6.4 U verklaart en garandeert dat u ofwel de eigenaar bent van uw Inhoud en Gegevens, ofwel alle benodigde rechten en machtigingen hebt om een ​​dergelijke licentie te verlenen en dat het gebruik ervan door Countr geen inbreuk maakt op de rechten van enige persoon of entiteit.
6.5 Countr behoudt zich het recht voor om geaggregeerde gegevens te gebruiken of te verspreiden.
6.6 Countr kan, naar eigen goeddunken, uw bedrijfslogo gebruiken op haar website of in ander promotiemateriaal.
7

Intellectueel eigendom

7.1 Alle IE-rechten met betrekking tot Countr zijn en blijven het exclusieve eigendom van Countr International – of de leveranciers van Countr International trouwens.
7.2 Countr nodigt iedereen uit om zijn POS te gebruiken, op voorwaarde dat ze op geen enkele manier inbreuk maken op de IP-rechten van Countr - of de rechten van hun leveranciers -. In het bijzonder, maar zonder beperking, mag u niet verkopen, herdistribueren, overdragen, in sublicentie geven, kopiëren, wijzigen, decompileren, reverse engineeren, demonteren, proberen de broncode af te leiden van of afgeleide werken maken van (updates of een deel van) de applicatie (behalve voor zover toegestaan ​​door de licentievoorwaarden die het gebruik van open source componenten regelen die bij Countr zijn inbegrepen).
8

Aanvullende bepalingen voor ontwikkelaars

8.1 Voor ontwikkelaars die door Countr zijn goedgekeurd om applicaties van derden te ontwikkelen, wordt een authenticatiesleutel verstrekt om toegang te krijgen tot de POS-API's. Naast de bepalingen in deze overeenkomst waaraan ze zijn gebonden, krijgen de goedgekeurde ontwikkelaars het recht om toegang te krijgen tot de API's en om applicaties te ontwikkelen met behulp van de POS-functies.
8.2 Ze zullen:

 1. ervoor te zorgen dat hun klanten zich houden aan de bepalingen in deze overeenkomst (waardoor Countr een directe vordering op hun klanten heeft); of
 2. aansprakelijk zijn als hun klanten Countr niet gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst.
9

Vertrouwelijkheid

U zult te allen tijde de vertrouwelijkheid bewaren van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen, geleerd van of verstrekt door Countr en u zult deze niet aan derden bekendmaken (gedurende de looptijd van deze Overeenkomst of na het verstrijken of beëindigen daarvan).

10

Beëindiging

10.1 Deze overeenkomst blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd in overeenstemming met deze clausule 10.
10.2 U kunt deze overeenkomst op elk moment beëindigen door simpelweg het gebruik van Countr stop te zetten en, als u een betaalde dienst gebruikt, uw abonnement op te zeggen. De beëindiging wordt van kracht aan het einde van de dan geldende factureringsperiode.
10.3 Countr kan deze overeenkomst op elk moment beëindigen in het geval:

 1. je hebt deze overeenkomst op enigerlei wijze geschonden;
 2. een of meer diensten van Countr - aangeboden door een partner - kunnen niet langer aan u worden geleverd sinds het partnerschap is beëindigd;
 3. Countr acht het naar eigen goeddunken niet langer commercieel haalbaar om u (bepaalde van haar) diensten aan te bieden; of
 4. Countr is hiertoe wettelijk verplicht.
10.4 Niettegenstaande beëindiging (en ongeacht de reden voor beëindiging) clausule 6 (licentie door jou) 7 (intellectueel eigendom) 8 (speciale voorziening voor onafhankelijke ontwikkelaars) 9 (vertrouwelijkheid) en 12 (beperking van aansprakelijkheid) blijven volledig van kracht.
11

Geen garantie

We doen ons uiterste best om alle informatie correct en up-to-date te houden en een geweldige gebruikerservaring te bieden. Ondanks deze inspanning wordt Countr aan u geleverd 'zoals het is' en geven we geen garantie of verklaring met betrekking tot onze diensten.

12

Beperking van aansprakelijkheid

12.1 Wij zijn niet aansprakelijk, behalve in geval van opzet of grove schuld van Countr International of haar bestuurders.
12.2 Indien wij aansprakelijk blijken te zijn, zijn wij nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, waaronder (maar niet beperkt tot) gederfde omzet of winst.
12.3 Voor de uitvoering van haar dienstverlening kan Countr International derden inschakelen, zonder dat hiervoor uw voorafgaande toestemming is vereist. Countr International is slechts aansprakelijk voor enige tekortkoming van een dergelijke derde, indien en voor zover deze derde aansprakelijk is jegens Countr International en Countr International deze schade op de derde heeft kunnen verhalen.
13

Diversen

13.1 Indien een bepaling van deze Overeenkomst nietig (nietig), vernietigbaar (vernietigbaar) of anderszins niet afdwingbaar (niet afdwingbaar) is of wordt:

 1. een dergelijke bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die de bedoeling en inhoud van de oorspronkelijke bepaling het meest weerspiegelt; en
 2. de overige bepalingen van deze overeenkomst blijven ongewijzigd.
13.2 Als Countr een recht onder deze Overeenkomst niet altijd strikt zou afdwingen, betekent dit niet dat Countr afstand zou doen van dat recht.
13.3 Countr mag deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde partij (en u stemt hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk in met een dergelijke overdracht).
13.4 Bij vragen is Countr te bereiken door een e-mail te sturen naar ondersteuning@countrhq.com. Wij helpen u graag verder.
14

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

14.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Een geschil zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.